Hlutverk, framtíðarsýn, grunnstoðir og stefna

Hlutverk og sýn

Orkufjarskipti mynda eina af forsendum nútíma raforkukerfis með því að þróa og þjónusta raforkukerfi eigenda sinna með fjarskiptaþjónustu á landsvísu sem stendur fyllilega undir ströngustu kröfum um öryggi og áreiðanleika.

Framtíðarsýn félagsins er að nýta til fulls möguleika mannauðs og þekkingar við að móta framsæknar lausnir sem á hverjum tíma eru tæknilega og rekstrarlega í fremstu röð.

Tilteknar grunnstoðir í stefnu eru forsenda þess að Orkufjarskipti geti á hverjum tíma rækt hlutverk sitt með fullnægjandi hætti og starfað út frá fyrirliggjandi framtíðarsýn og meginmarkmiðum:

  • Fjárhagslegur styrkur, arðsemi og traustir innviðir sem tryggja í bráð og lengd getu til þess að mæta þörfum og standa undir kröfum viðskiptavina.
  • Áreiðanleg og hagkvæm þjónusta þar sem öryggi á öllum sviðum er í fyrirrúmi.
  • Frumkvæði, sveigjanleiki og þróun sem gerir fyrirtækið í stakk búið að takast á við síbreytilegt umhverfi og örar breytingar.
  • Vinnuumhverfi og hvetjandi fyrirtækjamenning sem laðar að og heldur í hæfasta starfsfólkið.

Þessum grunnstoðum tengjast tilteknir árangursþættir og mælanleg markmið sem fram koma í eftirfarandi stefnuramma og stjórn og stjórnendur vakta reglulega á hverjum tíma.

Í allri starfsemi og þjónustu fyrirtækisins er lögð áhersla á ÖRYGGI, ÁREIÐANLEIKA og HAGKVÆMNI sem ófrávíkjanleg grunngildi og leiðarljós í starfsemi og þjónustu Orkufjarskipta.

Grunnstoðir stefnu eru samkvæmt eftirfarandi:

Grunnstoðir stefnu Orkufjarskipta greinast í tiltekna lykilárangursþætti sem eru ákvarðandi um áherslur í stefnu fyrirtækisins og viðeigandi árangursmælikvarðastefnu. Saman mynda þessir þættir stefnuramma fyrirtækisins. Stefnuverkefni stjórnenda á hverjum tíma tengjast tilteknum lykilárangursþáttum og hafa þannig sýnilega tengingu við stefnu. 

Stefnurammi gildir þar til honum kann að verða breytt með samþykki stjórnar.


Gæða-, upplýsingaöryggis-, umhverfis- og vinnuverndarstefna

 Félagið starfar í samræmi við stefnur um gæða-, umhverfis-, vinnuverndar- og upplýsingaöryggi og eru stjórnunarkerfi félagsins vottuð af BSI á Íslandi. Sjá nánar á síðunni Um okkur


Starfskjarastefna

1. gr. Markmið
Markmið Orkufjarskipta hf. er að laða að og halda í hæft starfsfólk sem hentar hlutverki og starfsemi félagsins. Það er einnig markmið félagsins með stefnunni að veita hluthöfum upplýsingar um starfskjör stjórnenda og starfsmanna félagsins.
2. gr. Starfskjör stjórnar
Stjórnarmönnum Orkufjarskipta hf. skulu greidd laun skv. ákvörðun aðalfundar félagsins ár hvert.
3. gr. Starfskjör stjórnenda
a. Stjórn gerir skriflegan ráðningarsamning við forstjóra Orkufjarskipta hf. og semur um starfskjör við hann skv. starfskjarastefnu þessari. Forstjóri gerir skriflega ráðningarsamninga við aðra starfsmenn félagsins og semur um kjör þeirra skv. starfskjarastefnu þessari og kjarasamningum. 
b. Við ákvörðun starfskjara skulu stjórn og forstjóri gæta þess að starfskjör stjórnenda taki mið af samræmingu starfskjara innan félagsins.
4. gr. Árangurstengdar greiðslur
a. Félagið getur veitt stjórnendum og starfsmönnum árangurstengda kaupauka sem tengjast árangri félagsins í heild og/eða árangri einstakra deilda eða starfsmanna. Slík breytileg laun, önnur en föst laun, skulu vera í eðlilegu hlutfalli við laun viðkomandi og skulu ekki vera hærri en sem nemur einum mánaðarlaunum á ári.
b. Félagið áskilur sér rétt til að krefjast endurgreiðslur breytilegra launa ef í ljós kemur að árangursmarkmiðum tengdum greiðslunum var náð með misgjörðum eða misbeitingu.
5. gr. Ýmis starfskjör
a. Heimilt er að veita stjórnendum og starfsmönnum afnot af búnaði sem nýtist og tengist starfi viðkomandi, s.s. farsíma, fartölvu og nettengingu á heimili vegna vinnu.
b. Stjórn getur veitt stjórnendum bifreiðar til afnota í starfi.
c. Félagið greiðir ekki viðbótargreiðslur, þ.e. umfram skyldur félagsins skv. lögum og kjarasamningum, vegna séreignarlífeyrissparnaðar stjórnenda né starfsmanna nema með sérstakri heimild stjórnar.
6. gr. Starfslok
a. Það er stefna félagsins að gera ekki sérstaka starfslokasamninga við stjórnendur né starfsmenn félagsins umfram skyldur félagsins skv. lögum og kjarasamningum.
b. Forstjóra félagsins er þó heimilt að gera samninga um starfslok við stjórnendur og starfsmenn þjóni það hagsmunum félagsins. Slíka samninga skal ávalt bera undir stjórn til samþykktar.  
c. Gert er ráð fyrir að stjórn geti samþykkt ákvæði í ráðningarsamningum við stjórnendur um allt að 12 mánaða uppsagnarfrest.
7. gr. Samþykkt, endurskoðun og upplýsingagjöf
a. Stjórn skal veita upplýsingar á aðalfundi félagsins um starfskjör forstjóra félagsins. Veita skal upplýsingar um launakjör, hlunnindi, áunnar eftirlaunagreiðslur og aðrar greiðslur ef um þær er að ræða. Þar skal stjórn jafnframt skýra frá framkvæmd áður samþykktrar starfskjarastefnu.
b. Ef breytingar eru gerðar á starfskjarastefnu þessari skal hún þá að nýju borin fram til samþykktar eða synjunar á aðalfundi félagsins.
c. Starfskjarastefnan er leiðbeinandi fyrir stjórn félagsins.
d. Starfskjarastefnuna skal kynna fyrir starfsfólki Orkufjarskipta hf. og birta á heimasíðu félagsins.
e. Starfskjarastefna Orkufjarskipta hf. er sett skv. lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.


Orkufjarskipti hf.

Krókhálsi 5c · 110 Reykjavík

Sími 515 9700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skrifstofan er opin kl. 9:00-15:00 virka daga.

Styrkir

Kennitala: 561000-3520

 

Stjórnunarkerfi félagsins eru vottuð af BSI á Íslandi