Framkvæmdir

Það er stefna Orkufjarskipta að lágmarka þau áhrif sem starfsemin kann að hafa á umhverfið og leggur félagið metnað í að fylgja öllum lagalegum kröfum. Starfsemin er vottuð samkvæmt gæða-, umhverfis-, vinnuverndar- og upplýsingaöryggisstöðlum. Sjá nánar á síðunni Um okkur.

„Birgir“ merkir hér það fyrirtæki eða einstaklingur sem sér Orkufjarskiptum fyrir vörum eða þjónustu.

Kröfur til verktaka og birgja

Margir verktakar koma að starfsemi félagsins. Þeir vinna bæði sjálfstætt og með starfsmönnum Orkufjarskipta að þeim verkum sem samið hefur verið um. Gott samstarf og samhæfð vinnubrögð skapa árangur og gerir stjórnendum Orkufjarskipta kleift að setja markmið í gæða, umhverfis-, vinnuverndar- og upplýsingaöryggismálum. Í viðhengi hér fyrir neðan eru skilmála félagsins sem byggja á kröfum gildandi laga, regla og þeirra stjórnunarstaðla sem félagið fylgir og eru verktökum og eftirlitsmönnum félagsins til leiðbeiningar.

Skilmálar um um öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisáætlun vegna framkvæmda félagsins í PDF skjali.

Siðareglur birgja Orkufjarskipta

Orkufjarskipti gera þær kröfur að birgjar:

Barnavinna

Ráði ekki börn undir lögaldri til að framkvæma vinnu sem er hættuleg eða skaðleg heilsu þeirra og öryggi. Taki tillit til gildandi löggjafar um barnavinnu.

Laun og launakjör

Greiði starfsfólki sínu a.m.k. lágmarkslaun eins og gerð er krafa um í gildandi lögum og/eða kjarasamningum. Virði gildandi lög og reglur um réttindi starfsfólks t.d. til hvíldar, lengdar vinnutíma, orlofs, veikindaréttar og annarra launakjara.

Nauðungarvinna

Tryggi að sú vinna sem framkvæmd er af starfsfólki sé unnin af fúsum og frjálsum vilja án nauðungar. Tryggi að öllu starfsfólki sé frjálst að segja upp vinnu sinni og hætta með hæfilegum lögbundnum fyrirvara.

Félagafrelsi og réttur til kjarasamninga

Virði og viðurkenni rétt starfsfólks til félagafrelsis og gerðar kjarasamninga.

Bann við mismunun

Mismuni ekki gegn fulltrúum starfsfólks, stéttarfélögum eða öðrum verkalýðshreyfingum. Skapi starfsumhverfi sem einkennist af jafnrétti, umburðarlyndi og gagnkvæmri virðingu. Mismuni fólki ekki eftir kyni, kynþætti, trúarbrögðum, aldri, fötlun, kynhneigð, þjóðerni, stjórnmálaskoðunum eða öðrum þáttum.

Heilsa og öryggi

Tryggi starfsfólki sínu heilsusamlegt og öruggt vinnuumhverfi. Fari eftir lögum og reglum um aðbúnað á vinnustað og sjái starfsfólki sínu fyrir viðeigandi þjálfun í öryggis- og vinnuverndarmálum. Sjái til þess a starfsfólk hafi greiðan aðgang að leiðbeiningum á vinnustað þar sem farið er yfir með fyrirbyggjandi hætti hvernig forðast beri hættur á vinnustað og hvernig bregðast þurfi við ef slys ber að höndum.

Umhverfi

Marki sér stefnu varðandi umhverfismál starfsemi sinnar, vöru eða þjónustu. Þekki umhverfisáhrif starfsemi sinnar og leitist við að draga úr þeim.

Siðferði í viðskiptum

Vinni ávallt gegn spillingu, þar með talið mútum, kúgun og fjársvikum. Bjóði ekki eða biðji um, krefjist, veiti eða þiggi hvers kyns mútur með beinum eða óbeinum hætti, fyrir sjálfa sig eða aðra. Starfi í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og hafi gott siðferði í viðskiptum sínum. Stundi viðskipti í samræmi við gildandi lög og reglur.

Hagsmunaárekstrar

Forðist hverskonar hagsmunaárekstra í viðskiptum sínum við Orkufjarskipti. Með hagsmunaárekstrum er t.d. átt við þegar fulltrúi birgja setur persónulega hagsmuni, hagsmuni skyldmenna eða vina framar hagsmunum Orkufjarskipta. Tilkynni Orkufjarskiptum um mögulega hagsmunaárekstra.


Orkufjarskipti hf.

Krókhálsi 5c · 110 Reykjavík

Sími 515 9700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skrifstofan er opin kl. 9:00-15:00 virka daga.

Styrkir

Kennitala: 561000-3520

 

Stjórnunarkerfi félagsins eru vottuð af BSI á Íslandi